Aplikace tekutých statkových hnojiv

Tekutá statková hnojiva hrají významnou roli při výživě porostů polních plodin i základním hnojení. Lze je využívat v poměrně širokém časovém rozsahu, který je však ohraničený legislativními pravidly. Období, v němž samotnou aplikaci provádíme, má zásadní vliv na volbu vhodné techniky a celkové pojetí technologie.

Je zcela logické, že jinou technologii zvolíme v případě aplikace po sklizni meziplodiny a jinou v případě, že provádíme aplikaci během různých růstových fází. Vlastní aplikace musí být efektivní, a to nejen z hlediska využití časového obdobní, které máme k dispozici, ale také s ohledem na eliminaci ztrát dusíkatých látek. Tekutá statková hnojiva hrají z pohledu zásobování dusíkem významnou roli, obsahují však také další prvky. Kromě klasických druhů tekutých hnojiv, tedy zejména kejdy skotu a prasat, řadíme z hlediska způsobu aplikace mezi tekutá hnojiva také digestát, vedlejší produkt vznikající v bioplynových stanicích.
Zásadní roli při volbě technologie hraje rovněž objem statkových hnojiv, který máme k dispozici, časový úsek, v němž musíme provést samotnou aplikaci a zásadní je rovněž faktor vzdálenosti mezi místem aplikace a místem uskladnění.
Vývojem a výrobou techniky pro aplikaci tekutých statkových hnojiv se zabývá řada výrobců. Na trhu je technika pro farmáře s malou výměrou stejně jako pro velké podniky zajišťující aplikaci formou služeb.*

Článek Ing. Filipa Javorka vychází v srpnovém Farmáři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *