Ekologicky šetrná maziva

Současným problémem lidské společnosti je znečišťování životního prostředí širokou škálou kontaminantů. Jedním z nich je ropa a výrobky z ní vyrobené, ke kterým patří i minerální maziva. Z funkčního a ekonomického hlediska nabízený a používaný široký sortiment maziv na bázi ropy plně uspokojuje provozovatele strojů a zařízení. Problémem je však vliv ropných maziv na životní prostředí, neboť při jejich úniku může dojít a také dochází ke kontaminaci půdy, povrchových i spodních vod, flory, fauny, krmiv a nakonec i lidského organismu.

Snížení negativního působení maziv na životní prostředí se řeší již řadu let. Hlavními směry v řešení problematiky jsou:
– zdokonalování těsnosti strojních mazacích systémů a jejich konstrukce k minimalizaci úniků a snížení spotřeby maziv,
– zvyšování kvalitativních parametrů maziv za účelem prodloužení jejich životnosti a snížení jejich dávkování
– vývoj a použití nových typů maziv ekologicky šetrných
– sběr, recyklace a bezpečná likvidace použitých maziv
V posledních letech stále více dochází k rozvoji používání ekologicky šetrných druhů maziv, jakožto nejúčinnějšího směru při snižování znečišťování životního prostředí ropnými látkami. Na trhu jsou maziva na bázi silně rafinovaných ropných olejů (bílé oleje), syntetické oleje, polyglykolové oleje a maziva na bázi rostlinných olejů. Posledně jmenovaná skupina maziv nejlépe vyhovuje kritériím pro ekologicky šetrná maziva, neboť jsou netoxická, mají výbornou biologickou rozložitelnost a vzhledem ke svému vzniku fotosyntézou z atmosférického oxidu uhličitého se nepodílejí na tvorbě skleníkového efektu.
Maziva na bázi rostlinných olejů
Jelikož se jedná o velice zajímavou a perspektivní oblast, zajeli jsme se do jedné výrobny bioolejů podívat.
Společnost s ručením omezeným Biona Jersín leží nedaleko Jihlavy. Začátek činnosti společnost datuje rokem 1996. Jediným výrobním programem firmy je výroba biologicky odbouratelných technických bioolejů a plastických maziv z rostlinného (řepkového) oleje. Jak nám řekl ředitel společnosti ing. Ladislav Zelenka, v dubnu roku 1996 zahájili výstavbu výrobního areálu, který byl ještě téhož roku v říjnu uveden do provozu.
Charakteristika bioolejů
Biologická odbouratelnost těchto olejů je dána jejich chemickou stavbou. Rostlinné oleje jako estery nenasycených mastných kyselin (oleová, linolová, linoleová, palmitová, stearová) mají lineárně uspořádané uhlíky v molekule a příslušné bakterie tyto látky snadno rozkládají až na oxid uhličitý a vodu. Biologická odbouratelnost rostlinných olejů je do 21 dnů stoprocentní. V případě minerálních olejů, jakmile bakterie narazí na aromatický uhlík, proces rozkladu se velmi zpomalí až zastaví.
Aby biooleje měli příslušné užitné parametry, přidávají se do nich různá aditiva (antioxidanty, inhibitory koroze, viskozitní modifikátory apod.), čímž se jejich odbouratelnost nepatrně sníží na 97 – 98 %. „Aditiva jsou však vybírána tak, aby byla naprosto netoxická“, řekl nám dále ing. Zelenka. „Jenom pro srovnání, biologická odbouratenost minerálních olejů se pohybuje na úrovni 20 %“, dodal.
Výrobní postup
Celý výrobní postup začíná naskladněním řepkového semene do zásobníků. Ročně zde zpracují okolo 5000 t řepky. Ze zásobníků jdou semena do prvního lisu, který lisuje jen částečně, jelikož jeho hlavním úkolem je narušit povrch semen. Následuje hlavní lisování na lamelových lisech, dodaných firmou Farmet. Výkonnost lisovací linky je zhruba 0,6 t/hod. Semena řepky obsahují okolo 43 % oleje. Řepkové výlisky – pokrutiny, které jsou v podstatě jediným odpadem při lisování, obsahují ještě kolem 11 % oleje. Zemědělci o ně projevují velký zájem, neboť tento komponent vnáší do krmné směsi vysoké množství energie.
Vylisovaný olej postupuje dále do filtrační části linky. V průběhu čistění se do oleje přidávají filtrační aditiva s jejichž pomocí se olej zbavuje veškerých nečistot a kalů. Kaly z čistění společně s odpadem z rafinace jsou dalším odpadním produktem, jenž se také vrací zpět do zemědělství, neboť jej zemědělci používají jako fosforečno-draselné hnojivo. Výstupem z čistící cesty je nakonec čirý olej zlatavé barvy. Ten je již připraven ke zpracování na výrobní lince. Zde se do oleje přidávají ve vhodném poměru různá aditiva, která zlepšují vlastnosti konečných výrobků. Celá výrobní linka běží nepřetržitě 24 hodin. To by samozřejmě nebylo možné bez řídicí počítačové techniky. Ta nejenom že dohlíží na celý proces, ale i dávkuje jednotlivé komponenty a mísí je s hlavní částí, tedy s řepkovým olejem.
Výrobky
Jersínský provoz za dobu svého působení postupně rozšiřoval výrobní řadu a v současné době produkuje sedm druhů maziv. V první řadě to jsou oleje na mazání řetězů a lišt motorových a stacionárních pil a hydraulické oleje, které jsou určeny pro hydrostatické a hydrodynamické mechanizmy strojů a zařízení. Dále následuje výroba separačních, řezných, emulzních a převodových olejů a od loňského roku i výroba plastických maziv.
Budoucnost a rozvoj řepkového oleje vidí ing. Zelenka zejména v nepotravinářském sektoru. Konkrétně v produkci methylesterů pro výrobu bionafty, technických bioolejů a v budoucnosti se pravděpodobně bude moci využívat i jako palivo (LTO). Jedním z největších uživatelů hydraulických olejů je již dnes sektor zemědělství. Obdobná situace je i v lesnictví. Používání bioolejů je u těchto odvětví nasnadě, neboť se zde jakýkoliv únik okamžitě projeví. Nejmarkantněji se únik maziv odrazí na zdravotním stavu skotu u dusání krmiv. Mnoho podniků totiž na dusání nasazuje techniku, jejíž technický stav není příliš dobrý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *