NÁKLADNÍ AUTOMOBILY V ZEMĚDĚLSTVÍ

Nákladní automobily měly vůči traktorům přednost především ve vyšší dosahované rychlosti a v užitečné hmotnosti, jež se dala dále zvýšit připojením přívěsu. Mezi přednosti byla také uváděna pohodlnější kabina, odpérování vozidla i sedačky atd.

Automobily tak dosahovaly vyšší dopravní výkonnosti a díky koncepci s výměnnými nástavbami i značného časového využití během roku (přeprava materiálů včetně velkoobjemových, rozmetání hnoje, aplikace fekálií a kejdy, rozmetání TPH). Podvozek byl s ohledem na častý vstup do pole vybaven nízkotlakými širokoprofilovými pneumatikami.

Tatra 815 a Škoda MTS

Tato koncepce byla u nás realizována na podvozcích Tatra 815 Agro a následně i na podvozcích Škoda MTSP 27 resp. LIAZ 151 v kategoriích užitečného zatížení 10 resp. 8 t. K výměně nástaveb bylo u vozidla Tatra 815 využito vzduchové pérování podvozku. Pohon pracovních nástaveb byl řešen mechanicky kloubovým hřídelem.
Obě tato zemědělská nákladní vozidla – Tatra a Škoda LIAZ – spolu s výměnnými nástavbami v našem zemědělství prakticky dosluhují a jejich park se dostatečně neobnovuje (90 % nákladních vozidel v zemědělství je starších 8 let).

Je to způsobeno:
– nedostatkem kapitálu na nákup nových strojů, kdy cena samotného podvozku dnes představuje kolem 2,6 mil. Kč (Tatra) plus další náklad na nástavby;
– výrazným zvýšením exploatačních možností moderních traktorů, které díky vyšším výkonům motorů a také vyšší pojezdové rychlosti umožňují dosahovat vyšší výkonnosti
i v dopravních operacích (v agregaci s moderními přípojnými vozidly s rychlostí 40 km/h) a současně tak dosahovat zvýšeného počtu provozních hodin ročního využití jako předpokladu přijatelných jednotkových nákladů na hodinu provozu. Významnou roli hraje i to, že traktor je univerzálněji použitelný (např. v polních pracích) než nákladní automobil;
– nejistou situací výrobců původních podvozků, z nichž pouze Tatra nabízí v zemědělském programu dva typy podvozků, a sice třínápravový T 815 – 260 R 25 28 255 6 x 6.2/11 T AGRO a dvounápravový T 815 – 260 R 45 19 255 4 x 4.2/10 T

Třínápravový podvozek T 815

Třínápravový podvozek je uzpůsoben pro montáž původních zemědělských nástaveb (dvoustranně sklápěcí korba, rozmetadlo hnoje, fekální cisterna) s tím rozdílem, že v důsledku změny zadního pérování podvozku se nástavby vyměňují pomocí jeřábové techniky. Nově
použité kombinované pérování KING FRAME s vysokotlakými vzduchovými vlnovcovými pružinami a vinutými pružinami uvnitř vlnovců neumožňuje pro výměnu nástaveb nezbytnou změnu výšky rámu nad zemí.
Podvozek je vybaven vidlicovým, vzduchem chlazeným osmiválcovým naftovým motorem Tatra s přímým vstřikem paliva a přeplňováním s mezichlazením o výkonu 255 kW/346 k, který splňuje emisní limity EURO II. Celkovou povolenou hmotnost má vozidlo včetně nástavby max. 28 500 kg. Brzdová soustava je doplněna automatickým protiblokovacím systémem ABS.

Dvounápravový podvozek T 815

Dvounápravový podvozek T 815 využívá v zemědělské verzi původní účelové nástavby ze zemědělských vozidel LIAZ. Agregace se dociluje použitím speciálního mezirámu, který je seshora přizpůsoben původním uchycovacím bodům nástaveb LIAZ, zespodu váže na uchycovací body rámu podvozku, které jsou rozměrově rozdílné vůči rozměrům uchycovacích bodů nástaveb.
Motor podvozku 4 x 4 je stejný jako ve verzi 6 x 6, může však být použit i slabší motor 230 kW/312 k, rovněž splňující předpis EURO II. Celková povolená hmotnost je u verze 4 x 4 max. 19 000 kg. Stejná koncepce podvozku vede rovněž k nutnosti použít zvedacích mechanizmů při výměně nástaveb.
Nabídka nových automobilních podvozků je spojena i s nabídkou dodávek nových nástaveb nebo se zprovozněním nástaveb starých (např. fa Transauto&Deposit, spol. s r. o., České Budějovice).
Dosavadní obnova zemědělských vozidel Tatra v resortu je podle dotazů u některých autorizovaných prodejců slabá, pohybuje se podle regionu na 1 – 5 ks/rok (obou provedení). Současné ceny podvozků se pohybují kolem 2,6 mil. Kč u verze 6 x 6, 2,4 mil. Kč u verze 4 x 4, jejich úpravy (pomocné pohony, hydraulika) dalších cca 200 tis. Kč (ceny bez DPH!). Další náklad znamenají nástavby, pokud se nejedná o repasované původní. Např. nová dvoustranně sklápěná korba pro podvozek 6 x 6 stojí cca 195 tis. Kč, třístranná korba pro podvozek 4 x 4 stojí cca 150 tis. Kč a přívěs PANAV v provedení Agro stojí cca 354 tis. Kč.

Škoda LIAZ

Obnova zemědělských nákladních vozidel LIAZ se prakticky zastavila, neboť potíže výrobního podniku ŠKODA LIAZ se promítají mj. do toho, že vyprojektovaná verze nového provedení zemědělského podvozku nebyla dovedena ani do výroby prototypů. Opravárenské podniky ČR proto nabízejí generální opravy vozidel LIAZ (např. CSAO s.r.o. Kroměříž) v základních cenách od 407 tis. Kč (MTS 24 a 27) až 557 tis. Kč (LIAZ 151). Pro nedostatek původních nových kabin Š 706 MTS 24 nabízí zmíněná firma celkovou inovaci vozidla včetně vybavení novou sklopnou kabinou z novějších typů (při celkové GO vozidla včetně této úpravy + 245 tis. Kč).

Využití automobilů v zemědělství

S vývojem nových technologií, se zvyšováním jejich výkonnosti, s používáním speciálních sklizňových a aplikačních strojů, s rozvojem služeb zemědělství, s redukcí zpracovatelských podniků se poněkud mění role nákladních automobilů v zemědělství.
V menšině jsou zastoupeny automobily při přímém odvozu od sklízečů z pole, zvláště při paralelní jízdě vedle málo výkonných sklízečů. Jen výkonné sklízeče, např. samojízdné řezačky, jsou schopny v krátkém čase automobil naložit při paralelní jízdě, a tak zkrátit čas, po který jede automobil v méně příznivém režimu práce motoru. Lze doporučit, aby automobily vjíždějící do pole měly širokoprofilové pneumatiky v jednoduché montáži (Tatra),a tak alespoň částečně snížily utužování půdy (existuje však přitom bezprostřední vztah k vlhkosti půdy). V příznivých podmínkách (nízká vlhkost půdy, rovina) lze zvýšit přepravní kapacitu automobilu připojením odpovídajícího přívěsu.
Nákladní automobily s ohledem na svou užitečnou hmotnost 8 – 10 t (možnost dalšího zvýšení připojením přívěsu) a dosahované přepravní rychlosti jsou ve srovnání s traktory vhodnější k nasazení na větší dopravní vzdálenosti (> 5 km). S větší dopravní vzdáleností roste totiž i průměrná rychlost.

Výměnné nástavby

S ohledem na dostatečné roční využití nákladního automobilu v provozu zemědělského podniku je vhodné, aby měl možnost provozu s dalšími výměnnými nástavbami. Mezi ně patří především fekální (kejdová) cisterna a rozmetadlo hnoje, samozřejmostí je velkoobjemová nástavba základní korby.
Příležitost pořídit nové automobilní fekální nástavby nabízejí u nás hned dvě firmy:
 AgroStar, spol. s r. o., Velká Bíteš – typ NAF 11 pro Tatru 815 Agro;
 Zemědělská technika Beroun, a. s., středisko Slaný – typ AFCP-8 pro Škoda MTSP 27, alternativně po úpravě LIAZ 100.
Cisterna AFCP-8 je vyrobena z plastu, má vlepené peřejníky a k jejím přednostem patří nižší hmotnost oproti kovovým cisternám a korozivzdornost.
V podnicích služeb nebo ve velkých specializovaných podnicích prvovýroby se uplatní i jednoúčelové nástavby na automobilních podvozcích. Příkladem mohou být speciální nástavby pro rozvoz krmných směsí a obilí (přepravníky VLH), které např. firma DUMET-ZNZ s.r.o. Přeštice vyrábí jednak na automobilních podvozcích DAF, IVECO, LIAZ 18.29, jednak na traktorových návěsech a přívěsech, ale i také v kontejnerové verzi. Do stejné oblasti dodává firma Oblastní dílna MĚLNÍK s.r.o. pojízdné míchárny krmných směsí na automobilních podvozcích.
Vedle klasického provedení různých výměnných nástaveb pro nákladní automobily existují široké možnosti dané autokontejnerovými (auto-traktorovými kontejnerovými) systémy s různým typem manipulačního zařízení, které pak umožňují řešit nejrůznější účelové kontejnery pro potřeby zemědělství. Nejznámějším výrobcem je u nás firma CTS-Servis s.r.o. Okřínek, která vyrábí převážně jednoramenný kontejnerový systém (až 20 t) včetně traktorového nosiče, aktivně se prosazuje i firma FORNÁL s.r.o. Kotojedy, Kroměříž, která nabízí jak dvouramenný systém NKR 95, tak jednoramenný systém NKH 16/52 včetně nabídky cisteren (7 resp. 13 m3) a traktorových nosičů.

Diferencovaný dopravní systém

Současné trendy ve sklizňových a aplikačních technologiích upřednostňují „diferencovaný dopravní systém“, což znamená v podstatě rozdělení materiálového toku z pole nebo na pole překládkou na okraji pole s cílem omezit utužování půdy přejezdy dopravních prostředků. Automobily se pak přesouvají spíše na souvrať či polní cestu, kde se sklízený materiál do nich překládá např. z překládacích vozů na obilí nebo se automobilní soupravy nakládají z přícestných skládek např. cukrovky samojízdnými dočišťovacími nakladači, nebo vynášecími dopravníky ze zásobníků samojízdných sklízečů. Toto přerušení materiálového toku cukrovky je vynuceno mj. nárůstem dopravních vzdáleností v důsledku redukce počtu cukrovarů.
V opačném směru při zásobování speciálních aplikačních samojízdných strojů na okraji pole jde o rychlou překládku do zásobníků těchto strojů resp. o vytvoření mobilní zásoby (mobilní zásobníky převozné nebo odstavené automobilní přívěsové cisterny apod.). Typické to je např. u aplikace kejdy speciálními aplikátory na flotačních pneumatikách, u nichž není možné, aby si sami jezdily pro náplň do zemědělského závodu.
V rámci služeb zemědělství se uplatní automobilní nízkoložné návěsové (přívěsové) podvalníky při přepravě speciálních strojů s flotačními pneumatikami. Nabídka sklizňových či aplikačních prací ve službě bude zahrnovat i dopravní zajištění těchto prací. To znamená, že nákladní automobily včetně speciální výbavy pro rychlou překládku (přečerpání) materiálu budou stále více ve vlastnictví podniků služeb.
Postřikovače na automobilních podvozcích typu IFA W 50 v našem zemědělství dožijí a budou nahrazeny traktorovými a samojízdnými postřikovači. Speciální automobily nebo automobilní soupravy např. na svoz mléka nebo na přepravu dobytka apod. budou převážně ve vlastnictví zpracovatelských závodů, i když se nevylučuje jejich vlastnictví specializovanými podniky služeb nebo i silnými specializovanými zemědělskými podniky.
Skupina lehkých nákladních automobilů, představovaná především typem AVIA, si ponechá své postavení v provozu zemědělských podniků při zajišťování zásobování, nákupu drobného materiálu, servisu strojů apod. Obnova parku je možná jednak novými typy vozů DAEWOO AVIA A60, A75 a A80, jednak nabídkou celé řady automobilek, které u nás obchodují (Ford, IVECO a další).

Technické trendy v automobilní technice

Technický pokrok se nevyhýbá ani automobilní technice a jeho výsledky se urychleně zavádějí do sériové výroby různých modelů a modifikací vozidel.
Vývoj u energetického uzlu vozidel – motoru – směřuje k vysokotlakému vstřikování nafty do spalovacího prostoru tlakem 100 – 200 MPa (systém Pumpediese Bosch, Common Reil) při řízení chodu elektronickou jednotkou. Toto vysokotlaké vstřikování spolu s přeplňováním motoru a mezichlazením stlačeného vzduchu přináší zvýšení výkonu motoru resp. snížení spotřeby pohonných hmot při současném snížení exhalací. Snížení exhalací tak vyhovuje novému předpisu EURO III, který začne platit v následujících letech.
Trvalým vývojovým trendem je u nákladních vozidel snižování vlastní hmotnosti a zvyšování užitečného zatížení. To se projevuje použitím ušlechtilých materiálů v konstrukci rámů, umělých hmot v konstrukci doplňků, ale i kabin a vzduchotlakého potrubí a hliníkových slitin při výrobě bočnic, přepravních skříní apod.
U převodových ústrojí stoupá počet převodových stupňů v převodovkách (až na 24), uplatňuje se určité „řazení pod zatížením“, dálkové kamiony a autobusy jsou vybavovány retardéry u převodovek, jež pomáhají zpomalit vozidlo při dlouhých sjezdech. Zavádí se i pro nákladní vozidla antiblokovací systém v brzdových soustavách (známé ABS u osobních vozidel).
Zákazník má možnost při nákupu nového vozidla volit mezi různými motory, převodovkami, počtem náprav i výbavou (typ kabiny, klimatizace a další). Vozidlo může být na přání vybaveno i systémem orientace (na bázi GPS) nebo systémem pro vyhledávání vozidel. Samozřejmě, že se příslušná zlepšení postupně objevují i u vozidel pro zemědělství či služby.
I u přípojných vozidel k nákladním automobilům se objevují zajímavé konstrukční a užitkové prvky, kterými výrobci sledují co nejvyšší kvalitu přepravní práce a samozřejmě zachování kvality přepravovaného materiálu. Příkladem je celohliníkový sedlový návěs na přepravu obilí o objemu 76 m3 s atypickým způsobem vykládání – dva čtyřboké trychtýře v podlaze mezi podpěrnými nohami a nápravami návěsu. Návěs je zakryt svinovací plachtou. Firma Wilson z USA nabízí vedle tohoto provedení i různé jiné velikosti ložného prostoru a různé kombinace provedení náprav.
Speciálně pro zachování kvality a šetrnou přepravu materiálu je konstruován sedlový návěs pro přepravu brambor (Anglie). Po celé délce ložného prostoru je umístěn gumový vynášecí dopravník, na nějž usměrňují brambory šikmé stěny korby. Dopravník může být variantně poháněn elektromotorem, což umožňuje vykládku návěsu (směrem dozadu) po odstavení prostým připojením kabelu na elektrický rozvod budovy bramborárny nebo zpracovny. Tak lze při sníženém poškození brambor při vykládce přímo propojit návěs na dopravní cesty technologického zpracování nebo skladování. Návěs je zaplachtován proti dešti (škodí bramborám, mají-li být skladovány). Při použití návěsu k odvozu brambor z pole je na okraji pole plněn ze zásobníků sklízečů (horní díl bočnic návěsu je sklopný) nebo pomocí překládacích dopravníků z menších dopravních prostředků. Automobilní provedení má užitečné zatížení až 18 t, traktorové verze 5 t a více.
Potvrzením konstatování v předešlé části o možnostech autokontejnerových systémů je informace o kontejnerovém rozmetadle kompostů od firmy Bergmann (SRN) pro jednoramenný systém na čtyřnápravovém nákladním automobilu. Zajímavostí je řešení pohonu pracovních systémů rozmetadla – samostatným motorem na čele kontejneru. Firma nabízí různá provedení rozmetacího ústrojí včetně dvoukotoučového odstředivého s šířkou rozhozu až 24 metrů.

Ing. Alexandr Bartolomějev, Výzkumný ústav zemědělské techniky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *