Filtr

Komplexní řešení zemědělské dopravy

Zemědělská vnitropodniková doprava je v současné době jednou z největších nákladových položek běžného zemědělského podniku. V podnicích s převahou živočišné výroby je třeba převést velké množství objemných krmiv z pole, na pole naopak odvézt hnůj a následně jej rozmést. Příkladem komplexního řešení dopravní problematiky je zemědělská společnost VOD Zdislavice. Tato...

Kategorie: Nezařazené

Ani na ministerstvu nevěřili

Na farmu v Holi přišel pan Oldřich Poláček se svou ženou v roce 1990. Před tím zde hospodařil státní statek a podle toho to tu i vypadalo. Zdevastovaný statek určený k demolici, pronajatý živý i mrtvý inventář a žádné finanční prostředky. Dnes zde stojí ukázková farma....

Kategorie: Nezařazené

MAPOVÁNÍ VÝNOSŮ PŘI SKLIZNI PÍCNIN

Tvorba výnosových map je jedním ze základních prvků rychle se rozvíjejícího moderního systému hospodaření na zemědělské půdě známého pod názvem precizní zemědělství. Pro tento systém hospodaření existuje dnes již několik definic. Poměrně výstižnou definicí se zdá být ta, která říká, že precizní zemědělství je aplikace moderních informačních technologií v zemědělské...

Kategorie: Nezařazené

Jakou zvolit techniku při sklizni pícnin?

Každý na svůj řádek a přesně podle harmonogramu vyjely sběrací vozy, řezačky a velkoobjemové návěsy, aby bezezbytku splnily svůj úkol – dobře sebrat, nařezat a odvézt píci z pole. Proč jezdily podle plánu? Protože se na ně dívala spousta diváků, kteří navštívili Den Zemědělce v Kasejovicích. I když to po...

Kategorie: Nezařazené

Zastřešené prostory jsou zbytečné

Chcete dosáhnout vysoké kvality píce a zároveň uspořit zastřešené prostory? Jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout, je použít ke sklizni lisy a vzniklé balíky pak obalit fólií. Jak tato činnost vypadá v praxi, viděli účastníci Dne Zemědělce v Kasejovicích.

Kategorie: Nezařazené

Kapitoly z historie techniky pro sklizeň obilnin ve světě (10)

Historie zavádění přímé sklizně obilnin v bývalém Sovětském svazu a v Českých zemích Na rozdíl od Západní Evropy se sklízecí mlátičky začaly v bývalém Sovětském svazu hromadně vyrábět již počátkem třicátých let dvacátého století. V roce 1941 mělo sovětské zemědělství k dispozici více jak 140 000 závěsných sklízecích mlátiček, jimiž...

Kategorie: Nezařazené

ZTRÁTY PŘÍ RŮZNÝCH POSTUPECH SKLIZNĚ PÍCNIN

Pícniny jsou z hlediska sklizně plodinami, u kterých se můžeme setkat s velmi rozdílnými sklizňovými pracovními postupy. Při všech těchto postupech dochází samozřejmě k určitým ztrátám, které mohou být způsobeny různými vlivy. Zajímavá je rovněž celková energetická bilance jednotlivých postupů. Následující článek je zamyšlením nad sklizní píce právě z těchto...

Kategorie: Nezařazené

Roční výdaje za energii spotřebované pro pohon nejpoužívanější zahradní mechanizace

V posledních několika letech byl zaznamenán nárůst prodeje malé motorové zahradní mechanizace a rozšířila se také druhová skladba prodávané mechanizace. Pro kvalitní údržbu okrasné zahrady, pro ochranu a zdravý růst květin a okrasných dřevin, pro šetření času a námahy majitele zahrady, pro smysluplné nakládání s odpady, které vznikají při běžné...

Kategorie: Nezařazené

SEŘÍZENÍ PALIVOVÉ SOUSTAVY MOTORU SKLÍZECÍ MLÁTIČKY E 516 (díl II)

Pro správnou funkci palivové soustavy je rovněž nutný bezvadný stav vstřikovacích trysek (obr. 1). Ty musejí zajistit co nejlepší rozptyl paliva vstřikovaného do válce. Vstřikovací trysky je třeba v případě potřeby zkontrolovat, zda jsou dostatečně těsné a jsou nastavené na správný vstřikovací tlak. Postup údržby a kontroly vstřikovacích trysek zahrnuje...

Kategorie: Nezařazené