Požadavky na emise vznětových motorů

V souladu s emisemi vznětových motorů se často zmiňují pojmy jako norma EURO 1, 2, 3. Jak se ve skutečnosti složení emisí ve výfukových plynech stanovuje a jakým musí vyhovovat požadavkům uvádí tento článek.

Požadavky na emise traktorových motorů

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů k montáži do zemědělských a lesnických traktorů z hlediska emisí škodlivin z motoru předepisuje EHK č. 96.
Tento předpis platí pro emise plynných škodlivin a škodlivých částic ze vznětových motorů, užitých ve vozidlech kategorie T (traktory) s netto výkonem vyšším než 37 kW. Přičemž pojem „plynné škodliviny“ znamenají oxid uhelnatý, uhlovodíky (vyjádřené ekvivalentem C1H1,85) a oxidy dusíku, vyjádřené ekvivalentem oxidu dusičitého(NO2).Pojem „škodlivé částice“ znamená všechen materiál, zachycený na definovaném filtračním médiu po zředění výfukových plynů ze vznětového motoru čistým vzduchem tak, aby teplota nepřesáhla 325 K (52 C).
Měrná hmotnost oxidu uhelnatého, hmotnost uhlovodíků, hmotnost oxidů dusíku a hmotnost částic nesmí přesahovat hodnoty, uvedené v tabulce 1.

Mezní hodnoty emisí jsou hodnotami pro výstup z motoru a musejí být dosaženy před jakýmkoliv dodatečným zařízením pro snížení emisí.

Jaká je situace u motorů v nákladních automobilech?

V této oblasti se často setkáváme s pojmy EURO 1, EURO 2, EURO 3, jedná se pouze o neoficiální označení a jsou to emisní předpisy pro vozidla kategorie N (nákladní vozidla) požadované předpisem EHK č. 49.
Hmotnost oxidu uhelnatého, hmotnost uhlovodíků, hmotnost oxidů dusíku a hmotnost částic nesmí přesahovat hodnoty uvedené v tabulce 2.
Tyto hodnoty platí pro homologaci motoru, jsou závazné a pokud nejsou splněny motor se musí seřizovat. Podle tohoto nastavení se pak vyrábějí všechny ostatní motory.

Namátkovou inspekci provádí příslušný orgán, který udělil homologaci, kdykoliv uzná za vhodné, nebo při zjištění nějakých nedostatků. Při každé inspekci musejí být vyslanému inspektorovi předloženy záznamy zkoušek a záznamy z výroby.
Pokud se úroveň kvality jeví nevyhovující, nebo pokud se zdá být potřebné ověřit platnost zkoušek postupuje se takto:
Ze sériové výroby se odebere motor a podrobí se zkoušce popsané v příloze předpisu EHK č. 49. Hmotnost oxidu uhelnatého, hmotnost uhlovodíků, hmotnost oxidů dusíku a hmotnost částic nesmí přesahovat hodnoty uvedené v tabulce 3.
Hodnoty v této tabulce jsou mírně benevolentnější, protože v průběhu výroby nejsou všechny motory vyrobené přesně a za naprosto stejných podmínek. S ohledem na tuto skutečnost se připouští mírně zvýšené hodnoty u některých měřených veličin. Datumy v závorce ukazují od kdy předepsané limity platí.

Ing. Pavel Krejza,
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *