Překládací vozy při sklizni obilí

Obilniny patří k nejvíce zastoupené plodině v osevních postupech zemědělských podniků ČR. Pěstují se zhruba na 1,591 mil. ha, což je přibližně polovina orné půdy. Při sklizni to znamená přepravit asi 7 mil. tun obilí v optimální době 14 - 18 dní. Znamená to také řešit složitý logistický řetězec mezi polem a odběratelem, skladem, posklizňovou linkou eventuelně sušárnou, zpracovateli a apod.

Dnes výhradní technologií sklizně obilnin je přímá sklizeň, realizovaná samojízdnými sklízecími mlátičkami, které dosahují vysoké kvality práce a výkonnosti (2 až 2,5 ha.h-1). Tím jsou vytvořeny technické předpoklady pro vysokou efektivnost jejich práce pro dosažení co nejnižších měrných finančních nákladů na sklizenou tunu obilí.
Nezbytnou podmínkou efektivní práce sklízecí mlátičky je však zabezpečení výkonného, spolehlivého a přesného způsobu přepravy obilí. Platí totiž, že čím je sklízecí mlátička výkonnější, tím výraznější je ztráta, způsobená nedostatečnou souhrou sklizně a přepravy. Prostoj velké sklízecí mlátičky má za následek daleko výraznější zvýšení celkových nákladů na sklizeň, než je tomu u malého stroje.
Schematický nákres dopravních technologií při sklizni obilí sklízecími mlátičkami (obr. 1) uvádí na prvních dvou řádcích standardní odvoz od sklízecích mlátiček nákladními automobily nebo traktory při nakládání dopravních prostředků za jízdy (1. řádek) nebo za klidu (2. řádek). Nakládku na okraji pole do odstavených traktorových nebo automobilních souprav nebo také kontejnerů představuje třetí řádek schématu. Čtvrtý a pátý řádek znázorňuje technologii s překládacím vozem traktorovým (4. řádek) nebo samojízdným (5. řádek).
Spolu s všeobecným nárůstem velikosti sklizňových strojů a dopravních prostředků daleko naléhavěji vystupuje do popředí i problematika zátěže půdy a jejího zhutňování. Přínosnou v tomto směru je technologie tzv. diferencované dopravy, kdy se po pozemcích pohybují stroje a dopravní prostředky vhodné pro jízdu po poli a na souvrati probíhá překládka sklizeného materiálu do silničních dopravních prostředků. Překládka se děje buď ze zásobníků sklízecích strojů (zrniny, cukrovka, brambory), z přícestných skládek (cukrovka) nebo tzv. překládacími vozy (zrniny, řepka). Překládací vozy se objevují v provozu (např. východní Německo), a také v nabídkách několika firem na našem trhu. Tyto vozy, převážně traktorové návěsy, jsou určeny především pro odběr zrna ze zásobníků sklízecích mlátiček za jízdy a jeho přeložení na souvrati do přistavených silničních dopravních prostředků (nákladních automobilů eventuelně jejich souprav) pomocí výkonného překládacího šneku.

Překládací vůz tak v podstatě plní dvě funkce:

 je součástí systému na ochranu půdy před nadměrným utužováním (diferencovaná doprava),
 vytváří podmínky pro plné využití výkonných sklízecích mlátiček a dosažení maximální efektivnosti jejich práce.

Překládací vůz může být dále využit v jarním a podzimním období pro plnění zásobníků secích strojů, nebo pro překládku dalších sypkých hmot (průmyslová hnojiva).

Z ekonomického hlediska je nasazení překládacího vozu účelné, je-li zaručeno jeho vysoké využití, tedy především u velkých zemědělských podniků a v podnicích služeb zemědělství.
V současné době jsou nejpoužívanější tři konstrukční řešení překládacích vozů:

 speciální jednonápravový návěs s jehlanovitou korbou (viz obr. 2),
 výměnná nástavba se sešikmenou korbou s podélným podávacím a překládacím šnekem k univerzálnímu podvozku (viz obr. 3),
 výměnné zadní čelo s překládacím šnekem k univerzálním dozadu sklápěným korbám návěsů (viz obr. 4).

Překládací vůz Horsch UW 160

První konstrukční uspořádání patří překládacímu vozu firmy HORSCH s typovým označením UW 160. Jedná se o traktorový návěs s jednou nápravou, osazený korbou ve tvaru obráceného komolého jehlanu, která zabezpečuje sesypávání obilí k překládacímu šneku. Ten je umístěn na levé straně vpředu, což usnadňuje jeho optickou kontrolu řidičem při vykládce. Pro přepravu po silnici je šnek hydraulicky sklopný. Vůz má nestejně vysoké bočnice: nižší vpravo, kde je strana plnící, vyšší vlevo, kde je strana překládací. Korbu lze zakrýt plachtou. Pohon šneku obstarává vývodový hřídel s 1000 min-1. Náprava vozu je osazena velkými koly s pneumatikami 30,5 x 32 – 12 Ply. Na přání může být vybavena hydraulicky měnitelným rozchodem kol (rozšířením) pro zvýšení stability vozu při práci na svažitých pozemcích. Vůz může být podle požadavku zákazníka vybaven elektronickým vážícím zařízením. Základní technická data jsou v tab. 1.

Fast Corn od firmy STROM Export

Druhé konstrukční uspořádání reprezentuje firma STROM Export. Jedná se o jednu z pěti výměnných nástaveb dopravního systému Trailer Combi k univerzálnímu tandemovému podvozku. Podle provedení je nástavba určena pro podvozek s celkovou hmotností 18 t nebo 21 t (technická data jsou v tabulce 2). Korba je řešena s pevnými, v podélném směru sešikmenými bočnicemi, které usměrňují obilí k “podlahovému” šneku, který obilí dopravuje odzadu dopředu, kde je na předním čele překládací šnek, směřující vlevo. Pro přepravu na veřejných komunikacích je šnek hydraulicky sklopný. Pohon šneků obstarává vývodový hřídel traktoru přes pravoúhlou převodovku a řetězový převod. Požadované otáčky vývodového hřídele jsou 1000 min-1. K nástavbě může být dodána krycí plachta.

Rovněž ZDT Nové Veselí plánuje ke svým univerzálním podvozkům překládací vůz jako další výměnnou nástavbu.

Univerzální systém Annaburger

Třetí konstrukční uspořádání realizovala firma ANNABURGER. Jedná se o univerzální řešení pro dozadu sklápěné návěsy, u nichž se původní zadní čelo demontuje a nahradí čelem s výsypným otvorem a překládacím šnekem. Řešení lze uplatnit u vozidel vyráběných od roku 1998. Tímto uspořádáním lze vlastní vozidlo využívat během celého roku na rozdíl od speciálních provedení. Cenou za tuto univerzálnost je méně příznivá sledovatelnost překládacího šneku při vykládce.
Překládací šnek je poháněn kloubovým hřídelem od traktoru (otáčky 540 min-1). S jeho vedením na záď vozu je počítáno v konstrukci rámu podvozku (průchody, úchyty ložisek apod.). Proud obilí lze regulovat hydraulicky ovládaným hradítkem, což má význam především při použití vozu k plnění secích strojů. Do soupravy s vozem je doporučován traktor 130 – 160 kW. Pro transport na veřejných komunikacích je šnek hydraulicky sklopný.
Výměnné zadní čelo se šnekem je použitelné i pro korbu výměnného systému nástaveb Annaburger, čímž je jeho univerzálnost dále rozšířena.
Technická data překládacího vozu Annaburger jsou uvedena v tabulce 3.

K hodnocení technologie využití překládacích vozu není dosud k dispozici dostatek tuzemských zkušeností. Zahraniční materiály hodnotí překládací vozy především z hlediska zvýšení výkonnosti sklízecích mlátiček a to až o 20 % ve srovnání s variantou sklizně se zastavením sklízecí mlátičky při vykládce zrna ze zásobníku. Existuje však několik dalších variant při řešení dopravního zajištění práce sklízecích mlátiček, které by si zasluhovalo porovnání s variantou překládacího vozu u jednotlivé sklízecí mlátičky nebo jejich vyššího počtu na jednom pozemku. K tomuto modelovému propočtu variant se připravují podklady a výpočtové programy. Výsledky budou uveřejněny v některém z dalších čísel Mechanizace zemědělství.

Ing. Alexandr Bartolomějev, Ing. Otakar Syrový, CSc., VÚZT Praha-Ruzyně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *