Renovace nanášením plastických kovů

Plastické kovy jsou dvousložkové materiály, mají pastovitý charakter nebo jsou tekuté, vytvrzují za studena, bez smršťování, po vytvrzení jsou stálé a lze je opracovávat jako běžné kovy. Poměr směsi obou složek je tolerantní, není nutné jejich přesné měření a vážení. Obě složky jsou zřetelně barevně odlišené, tím je zaručena optická kontrola míchání. Jsou objemově stálé a mají výtečnou přilnavost ke všem kovům, slitinám kovů, sklu, betonu, dřevu, plastickým hmotám, gumě atd. Jsou neomezeně skladovatelné.

Princip opravy trhlin použitím plastických kovů spočívá v uzavření trhliny materiálem naneseným na místo trhliny, který se pevně a trvanlivě spojí s materiálem původním a po vytvrzení je schopen snášet provozní zatížení a působení všech dalších vlivů buď trvale, nebo alespoň po dobu dostatečně dlouhou. To umožní připravit a provést výměnu poškozeného dílu ve vhodnou dobu, mnohdy ale oprava provedená pomocí plastického kovu může zůstat jako definitivní řešení.
Princip opravy korozních poškození spočívá v náhradě zkorodovaného materiálu plastickým kovem, který zastaví další postup koroze a bude schopen převzít všechny funkce materiálu původního.
1. Technologický postup
Technologický postup má tři hlavní fáze:
 příprava opravované součásti,
 volba, příprava a nanesení plastického kovu,
 vytvrzování.
Úspěch závisí na pečlivém a přesném dodržení technologie ve všech fázích. Příprava opravované součásti a vytvrzování má pro všechny případy stejnou podobu, odlišnosti nastávají podle konkrétní situace ve volbě, nanášení a úpravě plastického kovu.
Příprava opravované součásti
Povrch na který se bude nanášet plastický kov má být kovově čistý, zdrsněný a chemicky odmaštěný, aby se dosáhlo co nejlepší přilnavosti. Není-li možno některou z těchto podmínek zcela splnit, lze plastický kov použít, ovšem výsledek bude úměrně nižší. Při přípravě povrchu se doporučuje dodržovat následující zásady:
 Povrch se zbaví nečistot a odmastí se doporučeným přípravkem (lze použít také technický benzin, perchloretylen a pod.), popřípadě otryskáním párou.
 Povrch se otryská kovovou nebo minerální ostrohrannou drtí. Pouze tam, kde otryskání není možné, použije se ke zdrsnění ruční bruska, rotační kartáč nebo jehlový odrezovač.
 Povrch se znovu opláchne doporučeným čisticím přípravkem, který se nechá dobře vyschnout.
 Místa, na kterých nemá ulpět nanášený kov, se natřou separátorem. Je nutné počkat 20 až 30 minut do úplného zaschnutí separátoru.
 Na takto připravené povrchy musí být co nejdříve nanesen plastický kov, aby nedošlo k opětovnému zoxidování nebo znečištění.
Volba, příprava a nanášení plastického kovu
Při volbě konkrétního druhu plastického kovu je třeba přihlédnout k provozním podmínkám opravované součásti a vlastnostem jednotlivých druhů kovů.
Pro přípravu plastického kovu se doporučuje dodržovat tyto zásady:
 Plastický kov se připravuje (mísí) až v okamžiku, kdy je opravovaná součást úplně připravena pro nanesení kovu. Připravuje se pouze tolik materiálu, kolik bude bezpečně namícháno a zpracováno před uplynutím doby zpracování. Je-li nutno použít větší množství kovu, připravuje se postupně na několikrát.
 Plastické kovy se míchají podle doporučení výrobce buď v poměru objemovém nebo hmotnostním. Pro každý druh materiálu je tento poměr jiný. Při odběru z nádobek je nutné používat pro každou složku samostatnou stěrku. Obě složky se důkladně promíchají na podložce nebo v nádobce, až vznikne jednobarevná, homogenní směs.
 Nedoporučuje se zpracovávat plastické kovy při teplotě prostředí pod 5 oC, relativní vlhkosti vzduchu nad 85 %, při dešti, mlze, sněžení. Je-li nutno pracovat za těchto podmínek, musí se nanášené místo chránit před vlhkostí a doporučuje se každou složku před smícháním samostatně ohřát na 20 až 30 oC.
Nanášení plastického kovu
K nanesení plastického kovu musí dojít ihned po jeho namíchání, aby všechny manipulace byly dokončeny během doby zpracování. Manipulace po uplynutí této doby má za následek zhoršení výsledných vlastností.
Pastovité kovy se nanášejí stěrkou. Materiál se musí pevně přitlačit, aby uvnitř nezůstaly vzduchové bubliny a aby se docílilo co nejlepšího spojení s opravovaným místem. Tekuté kovy se nanášejí podle situace zkráceným plochým štětcem, stěrkou nebo injektážní pistolí.
Při opravách trhlin a děr se nanese plastický kov na obě strany vyztužovací tkaniny a tato se přitlačí na připravenou plochu. Při opravách potrubí se podle možností tkanina ovine kolem jako bandáž. Potom se nanese krycí vrstva kovu. Pomocí stěrky se povrch upraví do konečného tvaru. Pro dosažení bezvadného, hladkého povrchu se může volný povrch naneseného materiálu pokrýt celofánem nebo tenkou polyetylénovou nebo mikrotenovou folií. Ta se po vytvrzení snadno odstraní.
Nedoporučuje se, aby nanesený materiál vybíhal „do ztracena“. Má se použít taková úprava místa nanášení, aby zakončení vrstvy bylo zapuštěno nebo směřovalo k původnímu povrchu pod co největším úhlem.
Vytvrzování
Vytvrzování probíhá ihned po smísení obou základních složek, projeví se však až po uplynutí určité doby, během níž musí být materiál zpracován, tj. nanesen a vytvarován. Rychlost a doba vytvrzování záleží na použitých materiálech, je pro každý materiál různá a uvádí se v technických údajích výrobků.
Doba zpracování je doba, po kterou je možno plastický kov míchat, nanášet, tvarovat, aniž by to ovlivnilo výsledné vlastnosti po vytvrzení.
Minimální doba vytvrzování je doba, po které je možno opravenou součást použít bez provozního zatížení (např. pro zpětnou montáž).
Doba pro mechanické opracování je doba, po které je možno vytvrzený kov obrábět.
Doba pro úplné vytvrzení je doba, po které má vytvrzený kov konečné vlastnosti a může být vystaven plnému mechanickému, tepelnému a chemickému zatížení.
Uváděné časy se zkracují při vyšších teplotách a silnějších vrstvách naneseného materiálu, prodlužují při teplotách nižších a vrstvách tenčích.
2. Příklady vhodného použití
Utěsnění trhliny na potrubí bez tlaku
Povrch se připraví podle uvedeného postupu. Poškozené místo se opatří vrstvou plastického kovu, ovine se vyztužovací tkaninou a důkladně se přitlačí, obr. 1. Nakonec se nanese další vrstva plastického kovu a povrch se vytvaruje.

Oprava naplněné nádrže
Okolí místa průsaku na nádrži se co možno nejlépe připraví pro nanášení plastického kovu. Připraví se krycí plech, který se tvarově přizpůsobí obrysům povrchu. Do tohoto plechu se přivaří, připájí nebo zafixuje plastickým kovem drenážní trubka. Krycí plech se na místo průsaku zakotví rychle vytvrzujícím plastickým kovem. Prosakující kapalina může dále drenážní trubkou volně odtékat. Potom se krycí plech pevně spojí s podkladem další vrstvou plastického kovu, která se nanese po celém obvodu. Po vytvrzení se drenážní trubka uzavře.
Oprava zkorodovaných dílů
Zkorodované místo se důkladně zbaví rzi a poškozených vrstev kovu, vyčistí a upraví. Vyplní se plastickým kovem. Po vytvrzení se nanese další vrstva, podle situace alespoň 2 mm tlustá, obr. 4.

3. Praktické zkušenosti
Plastické kovy byly vyvinuty na bázi epoxidových pryskyřic pod obchodním označením BELZONA, které bylo později změněno na UNIREP. Později se objevila celá řada materiálů založených na stejné základní myšlence. Nyní je nabízený sortiment těchto materiálů široký, jednotlivé materiály jsou dokonale přizpůsobeny pro případy, pro které byly vyvinuty. Jejich použití je snadné, rychlé a výsledky jsou vynikající.
Josef Pošta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *