Roční výdaje za energii spotřebované pro pohon nejpoužívanější zahradní mechanizace

V posledních několika letech byl zaznamenán nárůst prodeje malé motorové zahradní mechanizace a rozšířila se také druhová skladba prodávané mechanizace. Pro kvalitní údržbu okrasné zahrady, pro ochranu a zdravý růst květin a okrasných dřevin, pro šetření času a námahy majitele zahrady, pro smysluplné nakládání s odpady, které vznikají při běžné údržbě zahrady a při uvádění rostlin do vegetativního klidu bylo zkonstruováno mnoho druhů malé ruční a vedené mechanizace.

K nejznámějším strojům z kategorie malé mechanizace určené pro údržbu zahrad patří rotační žací stroje (sekačky, ridery, žací trávní malotraktory), vyžínače (motorové kosy), motorové řetězové pily, štěpkovače a drtiče zahradního odpadu, vodní čerpadla pro závlahy, plotostřihy, vysavače, postřikovače, přenosné elektrocentrály, vertikulátory-odmechovače a křovinořezy. K jejich pohonu slouží spalovací motory, nejčastěji zážehové, čtyřdobé nebo dvoudobé, a také jsou poháněny elektromotory napájené ze sítě nebo prostřednictvím akumulátorů.
Rozhodli jsme se dát odpověď, jaké průměrné roční náklady musí vynaložit majitel typické okrasné zahrady na úhradu za energii (pohonné hmoty, elektrickou energii) spotřebovanou motory pohánějícími pracovní orgány zahradních strojů (rotující nože, struny, řetězky, řezné kotouče, nožové desky, frézy, membrány, oběžná kola apod.).
Nejprve bylo potřebné zjistit, jaká skladba strojů se nejvíce vyskytuje a vybrat nejtypičtější zahradu. Bylo tedy nutné zjistit plošné rozměry, druhovou skladbu květin, rozměry záhonů a nejčastěji vysazované dřeviny (listnaté, jehličnaté). K tomu byl proveden dotazníkový průzkum u majitelů chalup a rodinných domků.
Měření
Měření bylo prováděno na zahradě skládající se z okrasné a užitkové části. Okrasná, členěná zahrada byla o rozloze přibližně 600 m2, na které byly okrasné dřeviny rostoucí samostatně i ve skupinách, květinové záhony, pravidelně sečený okrasný trávník, okrasné keře a stromky. Užitková část zahrady byla o rozloze 400 m2, se zeleninovými záhony a ovocnými stromky v počtu 14 ks průměrného stáří 5 let (1 broskvoň, 5 jabloní, 2 hrušně, 1 třešeň, 2 švestky, 3 renklody a 5 švestek starších 10 let. Bylo prováděno meření energetické náročnosti jednotlivých strojů (spotřeba l.h-1, kWh, l.m-3) a byl zjišťován roční počet akcí příslušného stroje. Akcí se rozumí obvyklá práce se strojem při údržbě zahrady a při dalších obvyklých činnostech na zahradě, při přípravě dříví na topení, opravy oplocení a pod..
Vzhledem k pohyblivým cenám benzínu, jsou náklady stanoveny s cenou 30,- Kč za 1 litr benzínu speciálu (rozdíl v ceně u benzínu pro dvoudobé motory je zanedbán). Cena 1 kWh je 2,61 Kč a není zahrnuta stálá měsíční platba. Nejsou zahrnuty náklady na údržbu (broušení řetězu, nožů), případnou opravu, výměnu žací struny a pochopitelně mzdové náklady. Při měření byly použity stroje s malým počtem odpracovaných hodin a nedošlo k žádné technické poruše.
Výběr strojů
Na základě zjištění nejčetnějšího zastoupení strojů malé zahradní mechanizace byly vybrány následující stroje: Žací stroj se spalovacím motorem, vyžínač se spalovacím a elektrickým motorem, štěpkovač se spalovacím a elektrickým motorem, tlakové vodní čerpadlo, řetězová pila (kategorie Hobby) se spalovacím a elektrickým motorem. Technické parametry jednotlivých strojů jsou v tabulce č.1
Je patrné, že každá zahrada má své odlišnosti. Není možné provést výběr zahrady s typickými okrasnými keři a květinami. Skladba květin, keřů a hloubka prořezávání ovocných stromů ovlivní četnost a energetickou náročnost zpracování odpadu pomocí štěpkovače. Také ji ovlivní četnost a množství závlah (to je závislé na počasí a také na porostu). Charakter trávníku, jeho stáří, úroveň hnojení, závlaha, typ půdy a úroveň slunečního svitu na trávník ovlivní četnost jeho sečení. Dalším důležitým faktorem, který vstupuje do oblasti použití malé zahradní mechanizace je vlastní obsluha strojů, protože zde hraje roli zručnost, zkušenost, schopnost organizovat způsob práce a také jsou důležité fyzické dispozice obsluhy.
Spotřeba elektrické energie byla měřena přístrojem EKM 265 (zapůčeného Energy centrem České Budějovice), na jehož displeji byla odečítána spotřeba elektrické energie za akci v kWh. Spotřeba paliva u strojů poháněných spalovacími motory byla měřena pomocí odměrného válce. V tabulce č.2 jsou již průměrné hodnoty jednotlivých akcí. Průměr byl prováděn ze všech akcí.
Z tabulky 2 je patrné, že celkové náklady na úhradu spotřebované energie malou zahradní mechanizací při údržbě zmíněné zahrady jsou ve výši 662,76- Kč v případě, že je pro řezání dříví používána motorová řetězová pila se spalovacím motorem a 525,91 Kč při používání elektrické pily. Také nebudou na téže zahradě využívány dva stroje na zpracování zahradního odpadu drcením, resp. štěpkováním.
Popis akcí pro jednotlivou mechanizaci
1. Rotační žací stroj byl provozován částečně s pojezdem, protože se na zahradě vyskytovaly krátké svahy. Byl používán pro sečení okrasného trávníku a částečně pro sečení mezi ovocnými stromy. Při měření výkonnosti záleží na rychlosti pojezdu (chůze) a schopnosti obsluhy manipulovat se strojem. Členitost zahrady zde hraje také roli, protože je často se strojem manipulováno a nůž se otáčí „naprázdno“. Také záleží na výšce sečené trávy, protože při vyšší trávě je potřeba častěji vysypávat sběrný koš, což prodlužuje dobu akce. Výška sečení zde také sehrává svoji roli.
2. Vyžínačem byly odstraňovány zbytky trávy podél obrubníků, plotu, jednotlivých keřů a stromků a také v místech, kam nelze zajet žacím strojem.
3. Tlakové vodní čerpadlo dodávalo vodu buď do kruhového, resp. segmentového postřikovače nebo do proudnice. Spotřeba energie je přitom rozdílná, protože záleží na dodávaném množství vody, na ztrátách v hadici, na výtlačné výšce, na typu postřikovače a pod. Například při zavlažování trávníku pomocí kruhového postřikovače bylo spotřebováno za 16:20 min 0,116 kWh (na vyčerpání 200 l vody) a při zavlažování okrasného záhonu pomocí proudnice bylo spotřebováno za 12:53 min 0,095 kWh (200 l vody). Také záleží na tom, jak je otevřena tryska na postřikovači, resp. na proudnici. Pomocí čerpadla nebyly zavlažovány všechny záhony, ale pouze část. Doplňkově bylo měřeno čerpadlo ve vrtané studni (model ROB II). Toto vibrační čerpadlo naplnilo sud o objemu 200 litrů za průměrnou dobu 13 minut a spotřeba byla 0,074 kWh, což představuje náklady přibližně 30 haléřů (hloubka studny 12 metrů, hadice 3/4 ´´)
4. Štěpkovač a drtič. Drtič s elektrickým pohonem byl vybaven jiným pracovním nástrojem než štěpkovač se spalovacím motorem. U drtiče s pohonem elektrickým byl pracovní nástroj tvořen pomaluběžnou frézou a přítlačnou deskou, oproti štěpkovači se spalovacím motorem, kde byly na kotouči připevněny 2 nože pro zpracování větví a zahnutý nůž uprostřed nad deskou pro zpracování měkkého bylinného odpadu. Zde je tedy třeba hledat původ rozdílné výkonnosti a spotřeby energie. Při zpracovávání materiálu je důležité, aby byl materiál připraven u stroje, resp. aby byl stroj postaven ke zdroji materiálu. Také samozřejmě záleží na charakteru zpracovávaného materiálu. Dřevinný odpad má větší nároky na energii než například zpracování měkkých květin (pivoňky, jiřiny, laskavce, cypřišky apod.). Suchý dřevinný odpad (větvičky) má větší nároky na spotřebu energie. Četnost akcí je vyšší na podzim a také se prodlužuje čas na jednotlivou akci.
5. Motorové řetězové pily byly využívány na přípravu paliva. Dříví bylo převážně měkké a suché. Průměr přeřezávaného dříví se pohyboval od 8 do 18 cm.
Závěr
I přes výše uvedené některé odlišnosti lze dát poměrně přesnou odpověď na otázku, s jakými průměrnými ročními náklady na energii je potřeba počítat. Náklady nelze nijak moc snižovat, protože stroje jsou na každé zahradě pro to, aby byly využívány podle potřeby. Dosti podstatnou roli sehrává počasí. Zejména úroveň srážek.
Ten, kdo uvedené stroje vlastní dostává informaci o tom, že náklady nejsou nijak závratné a pro toho, kdo s jejich pořízením váhá s obavami, že bude jejich provoz drahý, dává provedené měření informaci, že stojí za to si takovou mechanizaci pořídit.
Četnost akcí jednotlivých strojů je závislá na mnoha činitelích. K nejdůležitejším patří úroveň srážek. Čím je méně srážek, tím je na jedné straně nižší potřeba sečení trávy, ale na druhé straně je potřeba více zavlažovat. Z tabulky č. 2 je patrné, že rozhodující část nákladů tvoří sečení trávy. Také například způsob vytápění domku podmiňuje četnost přípravy dříví pomocí motorové řetězové pily. O rozdílnosti květin, dřevin a trávníku na okrasné zahradě bylo už několik řádek napsáno. Pro doplnění bychom chtěli uvést, že majitelé okrasných zahrad pěstují nejčastěji takové rostliny, které jsou běžně nabízeny na našem trhu. Jejich skladba je u jednotlivých firem velmi podobná. Naměřené hodnoty mají i přes určité nejednotné podmínky dobrou vypovídající hodnotu a lze je brát jako orientační i pro zahrady, jejichž rozloha je i poněkud odlišná.

Ing. Ivo Celjak
Katedra zemědělské techniky
JČU v Č.Budějovicích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *