Zpracování půdy a setí má za sebou rychlý vývoj

Půda je nejcennější výrobní kapitál v zemědělství. Dovoluje rostlinám využívat jejich fyzikální, chemický i biologický potenciál v plné míře. Úkolem techniky na zpracování půdy je, přispívat k tomu, aby rostliny dokázaly využívat z půdy to nejcennější. Základní zpracování a předseťová příprava půdy „spolknou“ na zemědělských podnicích téměř třetinu výrobních nákladů.

Díky široké nabídce strojů na našem trhu lze zvolit pro jakékoliv podmínky odpovídající techniku či technologii. Na malých a středních zemědělských podnicích se stále dostává ke slovu radličný pluh. Kompletní úklid posklizňových zbytků a eliminace zárodků chorob jsou důvodem pro uplatnění orby. Naproti tomu snížení časové náročnosti a snaha o omezení půdní eroze a ztrát půdní vláhy podporují rozvoj bezorebných technologií hospodaření. Řada podniků již běžně využívá kombinaci klasické technologie s orbou s technologií bezorebnou – v závislosti na osevním postupu, vývoji počasí či půdních podmínkách.

Od konce osmdesátých let lze pozorovat značný rozvoj v konstrukci podmítačů. Ten souvisí s tím, jak se mění úloha podmítky. S rozvojem bezorebných systémů hospodaření význam podmítky stoupl – má zajistit celoplošné podříznutí strniště se zapravením výdrolu a plevelných semen, ale i rovnoměrné promísení půdy se slámou. Tato operace také zabraňuje neproduktivnímu výparu vody z půdy. Pod slovem „podmítač“ se většinou rozumí krátké talířové brány, které jsou vybavené talíři s prokrajovaným obvodem, uloženými samostatně anebo v párech na slupici s různými druhy nonstop jištění. U těchto strojů lze vysledovat trend k verzím s velkými průměry talířů, které se šplhají až ke 720 mm.*

Více informací v Mechanizaci zemědělství č. 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *